Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Pinksteren jaar A

De Helper en Trooster

Opening

De kinderwoorddienst gaat beginnen. Hier is informatie te vinden over de aankleding van de ruimte, de beginopstelling en hoe de overgang gemaakt kan worden tussen de viering in de kerk en de samenkomst in de kinderwoorddienst. 

Dat kan een klein ritueel zijn, een symbool of een kijktafel die van te voren neergezet wordt. Het thema van de bijeenkomst zal hier al aangeduid worden.

Mini-viering voor thuis, Pinksteren

Voorlopig gaan de kerkdiensten niet door i.v.m. het coronavirus. Daarom maakten we een kleine viering, die je thuis als gezin kunt houden. Zo kan je samen stilstaan bij alles wat er gebeurt en kunnen we ons door de heilige Geest in vuur en vlam laten zetten!

Mini-viering Pinksteren 2020, 31 mei

• Zet zeven gewone waxinelichtjes of stompkaarsen in rood, oranje en geel klaar met lucifers of aansteker erbij

of

tafel1 klaar om pinksterverhaal te vertellen img 7981• Maak een kijktafel voor het Pinksterfeest. Laat je hierbij inspireren door bekende uitdrukkingen/spreekwoorden die met 'vuur' te maken hebben bijv. een lopend vuurtje, in vuur en vlam staan, het vuur uit je sloffen, elkaar aansteken. Voorbeelden van kijktafels vind je in het archief van de website geloventhuis.nl.

• Maak samen een kruisteken.

• Luister naar Als alles duister is en probeer samen mee te zingen:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lees het Pinksterverhaal voor, je vindt het in alle kinderbijbels, of in de navertelling hieronder.

In de Bijbel vind je het Pinksterverhaal in Handelingen 2,1-13

Navertelling 

Pinksteren is de dag waarop de Joden het oogstfeest vieren. Het was druk in de stad, want het was feest. Maar niet voor de leerlingen. Zij waren met Maria, de moeder van Jezus bij elkaar om samen te eten. Ze durfden nog niet naar buiten te gaan, want misschien zouden zij ook gevangen genomen worden, net als ze met Jezus hadden gedaan.
Opeens begon het te waaien, overal in huis, alsof de ramen open stonden. Het waaide heel hard ... En er kwam vuur! Ze voelden het van binnen, maar je zag ook op ieders hoofd een vlammetje. De leerlingen voelden zich helemaal warm worden. Ze wisten niet wat er met hen gebeurde, maar ze begonnen allemaal te praten, door elkaar heen, in talen die ze helemaal niet kenden. Ze keken elkaar verbaasd aan. Wat gebeurde er nou?
Ze hadden het tot nu toe heel eng gevonden om naar buiten te gaan en de mensen over Jezus te vertellen. Maar nu voelden ze een kracht in zich en durfden ze alles! Ze gingen de straat op en begonnen de mensen te vertellen over de wonderen van God en Jezus hun vriend. Het maakte niet uit welke taal de mensen spraken, iedereen kon hen verstaan. De mensen gingen begrijpen dat Jezus niet dood was. Ze zeiden: “Je kunt Hem niet meer zien, maar Hij is er nog steeds. Hij leeft!” De mensen die naar hen luisterden werden zelf ook blij en enthousiast.
pinksteren De wind en het vuur, dat had te maken met de heilige Geest, die als een adem de mensen kracht geeft. Het was zoals Jezus gezegd had: deze heilige Geest was een trooster, een helper voor de mensen. Zo ging het verhaal heel snel door de wereld! Als een lopend vuurtje! En het vlammetje brandt nog altijd, ook hier bij ons in deze kring. Het vuur van Pinksteren was het allereerste begin van onze kerk.

Uit de Bijbel:

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: 'Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten* en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.' Ze stonden allen versteld, en in grote verlegenheid zei de één tegen de ander: 'Wat heeft dit te betekenen?' Maar anderen zeiden spottend: 'Ze zitten vol wijn.'


• Vraag aan de kinderen: Wat doet de heilige Geest allemaal in dit verhaal?

- veroorzaakt geraas

- laat de wind waaien

- vult het huis

- laat vurige tongen verschijnen

- verspreid zich en zet neer

- maakt mensen vol

 - laat vreemde talen spreken

- laat iedereen elkaar verstaan

- laat mensen versteld staan

• Herhaal het werkwoord (natuurlijk mogen de kinderen ook andere dingen noemen!) en steek dan bij elk woord van de Geest één van de kaarsen/lichtjes aan. Net zo lang tot alle lichtjes/kaarsen branden.

• Bid samen een pinkstergebedje:

Geest van God, als u er niet was...
zaten wij droevig of moe in een hoek.
Geest van God, als u er niet was...
klonk overal ruzie en boos gevloek.
Geest van God, als u er niet was...
zouden wij mensen elkaar niet kennen,
zouden wij blind, met een koud hart
geld najagen en altijd maar rennen.
Geest van God, u maakt ons tot mens:
warm en vol liefde, begaan met anderen.
Maar God... als dat soms tóch niet lukt
komt u dan waaien en ons veranderen?
Amen

En luister daara naar dit gebedsliedje:

Bid tot slot het Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen

• Laat vandaag de lichtjes branden. Als teken van het vuur in je hart.


• Extra: Knutsel van vlammen

vlammenknutsel klaar dsc 0461Nodig:
- 3 closetrollen (1 per vlam) 
- schaar 
- verfdoos of tubes acrylverf 
- kwastje

Doen:
Foto 1: maak de closetrollen plat. Knip een gevouwen kant open door precies de vouw eraf te knippen.
Foto 2: knip de reep in drie gelijke stukken van ruim 3 cm breed. Maak de stukken ongelijk van hoogte door van eentje 1 cm en van een ander 2 cm af te knippen.

vlammenknutsel start vlammenknutsel knippen vlammen 

Foto 3: Nu schuiven de drie in elkaar tot een vlam.
Foto 4: Verf de binnenste rood, de middelste oranje en de buitenste geel.

vlammenknutsel ongeverfd

vlammenknutsel klaar dsc 0461
Ze de vlammen bij de kaarsen.

We wensen je een mooie viering!

 

Artikelen in dit thema Pinksteren jaar A