Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Kerst vieren met kinderen jaar B

Bouwstenen voor een viering met kinderen

Lucas 2,1-14

Het is mooi wanneer het Kerstevangelie in bijbelse woorden klinkt in de viering. Zo raken kinderen er mee vertrouwd. Om het voor kinderen iets toegankelijker te maken hebben we hier de tekst uit het Evangelieboek voor Kinderen en uit de Bijbel in Gewone Taal opgenomen.

Uit het Evangelieboek voor kinderen
Lc., 2,1-14 Heden is u een redder geboren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Lucas

In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk.
Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was.
Allen gingen op reis,ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.
Ook Jozef trok open omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David,ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven,samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.
kerstmis jaar aTerwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe,
omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten.
Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie,ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. "Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. „En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden:
„Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Dit is het woord van God
Kinderen: Wij danken God

 

Lucas 1-20 uit de Bijbel in Gewone Taal

Jozef en Maria gaan naar Betlehem
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.
Jezus wordt geboren
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren.
 Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.
Herders horen het goede nieuws
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen.
Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’
De herders gaan naar Betlehem
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders.
Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.
De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

Dit is het woord van God
Kinderen: Wij danken God 

De tekst is overgenomen uit het inkijkexemplaar van de website van de vormgever:
http://www.gewoongeertje.nl/wp-content/uploads/2015/11/Lucas-in-gewone-taal-inkijkexemplaar.pdf

Artikelen in dit thema Kerst vieren met kinderen jaar B