Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Maria Tenhemelopneming jaar C

Goed en kwaad

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

15 augustus is het Maria Tenhemelopneming. Rond het concilie van Efeze (431) dachten de theologen veel na over geboorte, leven en sterven van Maria, de moeder van God. Daar is dit feest mede uit voortgekomen. Na 700 werd het in de Westerse Kerk een hoogfeest. In veel Zuid Europese landen is 15 augustus nog altijd een vrije dag. Aanvankelijk was 'Ontslaping' de naam voor deze feestdag: 'Dormitio Mariae'.

Het Evangelie voor dit hoogfeest is de prachtige lofzang van Maria, de versen 52-53:
'Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste, rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.'

johannes visioenWij kiezen echter voor de eerste lezing, een tekst uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring van Johannes, oftewel Apocalyps. Het is één van de moeilijkste boeken van de Bijbel. Aan het begin wordt gezegd dat het door een zekere Johannes geschreven is:
'Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus.'
Deze Johannes raakt in ‘geestesvervoering’ en een stem zegt hem dat hij op moet schrijven wat hij ziet. De tekst is mystiek en moeilijk te begrijpen. Toch zijn er stukken die vaker aangehaald worden, en gebruikt worden in de liturgie.
Zoals de lezing van vandaag, waarin het beeld staat van
‘een Vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd'.

Paus Johannes Paulus II zei over dit beeld: “De kerk beseft dat zij ertoe geroepen is Christus aan te bieden aan de wereld, en zo aan de mensen een nieuwe geboorte te geven in Gods eigen leven. Maar de Kerk kan niet vergeten dat haar zending mogelijk werd gemaakt door het moederschap van Maria, die Hem ontving en droeg, die is 'God uit God', 'ware God uit de ware God'. Maria is waarlijk de Moeder van God, de Theotokos in wier moederschap de roeping tot het moederschap die God aan iedere vrouw geeft, wordt verheven tot haar hoogste niveau. Zo wordt Maria het model van de Kerk, geroepen om de 'nieuwe Eva' te zijn, de moeder van de gelovigen, de moeder van de 'levenden’.”
De vrouw in barensnood belaagd door een vuurspuwende draak, voor de Kerk is zij beeld van Maria.

Artikelen in dit thema Maria Tenhemelopneming jaar C