Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Eenendertigste zondag door het jaar C

Je huis en je hart open voor Jezus!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

Een opstandingsverhaal

Een Evangelie in het klein
Volgens Jean Bastiaens, de schrijver van het boek: ‘Het Woord is mens geworden, commentaren bij de zondagslezingen jaar A, B en C’, is het verhaal van Zacheüs de tollenaar een Evangelie in het klein en daarmee een opstandingsverhaal. Het goede nieuws dat Jezus is komen brengen wordt in zes etappes geïllustreerd in dit verhaal. De eerste fase is die van het verlangen. Iets, een verlangen is in Zacheüs aangeraakt. De tweede fase is als Jezus voorbij trekt en met zijn scherpe intuïtie door heeft dat Hij onvermijdelijk te gast moet zijn bij deze man. De derde fase laat de blijheid zien van Zacheüs zien, die zich geroepen voelt. In de vierde fase staat het onbegrip van de omgeving centraal waar de beide mannen zich niets van aan trekken. In de vijfde fase gaat het om de geloofsdaad waarbij Zacheüs zich tot leven gewekt voelt door Jezus. Zacheüs ziet zichzelf nu anders en gaat zijn leven anders inrichten. Er is sprake van een ommekeer. In de zesde fase beaamt Zacheüs dat het geen bevlieging betreft maar een diepingrijpende verandering in zijn leven. Hij is zoon van Abraham geworden en een volwaardig lid van de Joodse gemeenschap. Tenslotte zegt Jezus dat het helpen opstaan van Zacheüs precies het doel is waartoe Hij gekomen is: het bekeren van mensen.

Maaltijd
Opvallend aan dit verhaal is bovendien dat het de zoveelste maaltijd van Jezus vertelt waarbij het verbond dat God met zijn volk sluit iedere keer weer wordt bekrachtigd. Denk aan de het verhaal van de vijf broden en twee vissen waar iedereen aan deelneemt, denk aan de maaltijd die Jezus hield met de Emmaüsgangers. Steeds sluit het verhaal van de ontmoeting van God met de mensen met een maaltijd.

Artikelen in dit thema Eenendertigste zondag door het jaar C