Header Sfeerbeeld nazomer potten met stiften school begint

steun adv kwd

Volg ons op facebook

Negenentwintigste zondag door het jaar C

Geef niet op!

Achtergrond

Hier is informatie te vinden over de context van de lezing of de plaats en tijd in het kerkelijk jaar. Ook kan hier informatie over feesten, personen, gedenkdagen en gebruiken gevonden worden. 

De rechter en God

In de lezing uit het Evangelie van Lucas zijn twee invalshoeken die men kan onderscheiden.

Jezus vertelt de parabel van de weduwe en de onrechtvaardige rechter in de verzen 2-8a, waarbij we nog een onderscheid kunnen maken tussen de parabel zelf (verzen 2-5) en de uitleg van Jezus (‘de Heer’, verzen 6-8a). onrechtvaardige rechterDe nadruk ligt op de rechter. Het bezoek van de weduwe dient slechts om het onrechtvaardige gedrag van de rechter te illustreren. Hij is helemaal niet begaan met het lot van weduwen en wezen.
Hoe anders is God! Die zal eindeloos recht verschaffen aan allen, en in het bijzonder aan wie onrecht is aangedaan. De oorspronkelijke betekenis van deze parabel ligt in het contrast tussen de rechter en God.

In de rest van het deze pericoop (de verzen 1 en 8b) wordt de aandacht verlegd naar het aandringen van de weduwe. De betekenis van de tekst voor ons vandaag ligt niet meer zozeer in het contrast van de rechter met God, maar in de a fortiori-redenering: als de onrechtvaardige rechter al luistert naar de herhaaldelijk aandringende weduwe, hoeveel temeer zal God dan recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen! 
Zo wordt de parabel een aansporing om zonder ophouden te bidden. Het slotvers 8b versterkt die aansporing nog: “Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?” Zullen er mensen zijn die steeds maar weer God betrekken bij hun leven?

Artikelen in dit thema Negenentwintigste zondag door het jaar C